هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

کلاس آنلاین TOEFL

کد : 17

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 7,650,000 ريال

شروع : 1398/04/15

دسته بندی : آزمون های بین المللی زبان انگلیسی

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

کلاس آنلاین IELTS

کد : 16

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 7,650,000 ريال

شروع : 1398/04/16

دسته بندی : آزمون های بین المللی زبان انگلیسی

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

کلاس GRAMMAR آزمون کارشناسی ارشد

کد : 24

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 1,920,000 ريال

شروع : 1398/04/18

دسته بندی : زبان های خارجی

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

حل تست های طبقه بندی شده دوره های گذشته آزمون TOLIMO

کد : 25

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 1,920,000 ريال

شروع : 1398/04/18

دسته بندی : زبان های خارجی

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

حل تست های طبقه بندی شده دوره های گذشته آزمون MSRT

کد : 26

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 1,920,000 ريال

شروع : 1398/04/18

دسته بندی : زبان های خارجی

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

کلاس GRAMMAR آزمون TOLIMO

کد : 18

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 2,800,000 ريال

شروع : 1398/04/19

دسته بندی : آزمون های ملی زبان انگلیسی

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

کلاس GRAMMAR آزمون MSRT

کد : 19

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 2,800,000 ريال

شروع : 1398/04/19

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

کلاس GRAMMAR آزمون EPT

کد : 20

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 2,800,000 ريال

شروع : 1398/04/19

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

کلاس GRAMMAR آزمون MHLE

کد : 21

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 2,800,000 ريال

شروع : 1398/04/19

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

کلاس GRAMMAR آزمون MBA

کد : 22

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 2,800,000 ريال

شروع : 1398/04/19

دسته بندی : زبان های خارجی

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

کارگاه آنلاین Grammar پیشرفته آزمون TOEFL

کد : 34

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 2,970,000 ريال

شروع : 1398/04/27

دسته بندی : آزمون های بین المللی زبان انگلیسی

مهلت ثبت نام : 1398/05/04

کارگاه آنلاین Grammar پیشرفته آزمون IELTS

کد : 35

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : دکتر محمد حسین رحمانی

مبلغ نهایی : 2,970,000 ريال

شروع : 1398/04/27

دسته بندی : آزمون های بین المللی زبان انگلیسی

مهلت ثبت نام : 1398/05/04